ZŠ a MŠ Nechanice
ZŠ a MŠ Nechanice

Důležité upozornění ze ŠJ pro strávníky - čtěte v aktualitách...

Školní družina

1. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

Školní družina se nachází na 1. stupni ZŠ. Od roku 1998 působí v nových podkrovních prostorách vybudovaných nad tělocvičnou v pravém křídle budovy. Má samostatný vchod s videotelefonním otevíracím zařízením. Žáci navštěvující ŠD po vyučování přecházejí do těchto prostor. K dispozici jsou 4 klubovny, kabinet, toalety, vlastní skříňky na oblečení a botníky. ŠD je vybavena dřevěným nábytkem, koberci na relaxaci i hry, několika počítači, knihovnou, velkým výběrem her a stavebnic. Využívají se i školní prostory: tělocvična, kuchyňka, hřiště, zahrada, počítačová učebna. Pro pobyt venku je k dispozici i hřiště Mateřského centra. Na vycházky chodí žáci do parku a blízkého lesa.

Kapacita ŠD je 112 žáků. Přihlásit se mohou žáci přípravné třídy, 1. – 3. tříd a podle naplnění kapacity i žáci 4. – 5. tříd.

2. Personální podmínky

Ve školní družině pracuje čtyři kvalifikovaný vychovatelky (vedoucí vychovatelka a tři vychovatelky). Aktivně přistupují ke svému dalšímu sebevzdělávání. Jsou empatické, vytvářejí příznivé sociální klima. Znají širokou škálu různých zájmových aktivit přiměřených věku žáků a umí je řídit. Mají organizační schopnosti, dokáží motivovat a v žácích vzbuzovat zájem o činnosti. Úklid všech prostor školní družiny provádí jedna uklízečka.

 • vedoucí vychovatelka – Mgr. Michala Tlučhořová
 • Vychovatelka – Eva Havranová, DiS.
 • Vychovatelka – Mgr. Regina Matoulková
 • Vychovatelka – Jana Žehanová
 • AP - Lucie Smejkalová

3. Ekonomické podmínky školní družiny

Úplata za školní družinu činí 1300,- Kč ročně při celodenní docházce, 500,- Kč při docházce do 13.00 hod. a 250,- Kč při ranní docházce. Hradí se do 31. října daného školního roku. Peníze lze uhradit bezhotovostním platebním stykem na číslo účtu 60011/1082171309/0800  s daným variabilním symbolem či hotově v kanceláři školy.

4. Podmínky přijímání žáků do ŠD

O přijetí dítěte do družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky a podle kritérií přijetí dítěte do školní družiny pro daný školní rok.

5. Podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami úzce spolupracuje vychovatelka ŠD s třídním učitelem, školním speciálním pedagogem, především při stanovení vhodných forem integrace a forem práce. Je seznámena se závěry odborného posudku žáka vydaného školským poradenským zařízením. Taktéž probíhá intenzivní spolupráce s rodiči u žáků se zdravotním znevýhodněním. Dle stupně a charakteru jejich handicapu umožňujeme začleňování do volnočasových aktivit a zajišťujeme podmínky vhodné k rozvoji jejich osobnosti. Pro rozvoj talentovaných jedinců naše ŠD nabízí další doplňkové aktivity v oblasti jejich zájmu.

6. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Školní družina v součinnosti se ZŠ a MŠ úzce spolupracuje s Městským úřadem v Nechanicích, jeho odborem kultury a městskou knihovnou (návštěva matriky, vzájemná pomoc při organizování akcí, pravidelné návštěvy knihovny). Spolupracujeme s Dětským domovem v Nechanicích, s klubem seniorů, s místními organizacemi, firmami, soukromými osobami (exkurze, sponzorské dary), Oblastní charitou v Hradc i Králové (Tříkrálová sbírka) a v neposlední řadě s rodiči a dobrovolníky, kteří nám pomáhají při organizaci našich akcí (Svatomartinské trhy, Vynášení Moreny, Ukončení celoroční hry školní družiny, Nocování ve školní družině).

Příležitostní akce:
 • Malá zahradní slavnost – seznámení žáků s celoroční hrou
 • Svatomartinské trhy
 • Výroba vánočních přání pro obyvatele města
 • Posezení s vánočními zvyky
 • Tříkrálová sbírka (Oblastní charita Hradec Králové)
 • Masopustní karneval
 • Vynášení Moreny
 • Velikonoční pečení
 • Ukončení celoroční hry školní družiny
 • Nocování ve školní družině (učitelé, rodiče)
 • Výlety a exkurze (místní organizace, firmy, soukromé osoby)
 • Návštěvy knihovny a spolupráce při výzdobě kulturního domu (městská knihovna)

7. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Pro aktivity v ŠD mají žáci k dispozici 4 klubovny vybavené sedacím a pracovním nábytkem požadovaných rozměrů. Hry, hračky, stavebnice a pomůcky jsou přístupné – jsou umístěny v policích skříní a v kontejnerech. Jejich množství je dostatečné a odpovídá věku žáků. Dle potřeby se postupně obnovují a dokupují. Pro řízené i spontánní aktivity a pobyt venku využívají žáci míče, švihadla, létající talíře, pétanque, kroket, hračky na písek, křídy a další náčiní. Šatní skříně mají žáci umístěné na chodbě školní dužiny. Toaleta přiléhá k prostorám ŠD. Všechny místnosti jsou denně uklízeny a větrány. Každodenní součástí programu je pobyt venku. Pouze za nepříznivého počasí – silného deště nebo při silném mrazu – se ven nechodí. Vychovatelky vedou žáky k dodržování základních hygienických a režimových návyků, správnému stolování (oběd, svačina), k udržování si pořádku ve svých osobních věcech, skříňkách a v klubovnách při veškerých zájmových aktivitách. Pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu žáka v ŠD. Žáci jsou na začátku školního roku poučeni o bezpečnosti a chování při všech činnostech. Vychovatelky znají bezpečnostní předpisy a dokáží poskytnout první pomoc. Bezpečnost ve všech využívaných prostorách je zajištěna vnitřním řádem ŠD. V dalších prostorách školy se žáci řídí pokyny pedagogickým a provozních pracovníků.

8. Charakteristika ŠVP

Program je vytvořen pro jeden vzdělávací cyklus. Promýšlíme nejen jednotlivé činnosti, ale zejména jejich návaznost na další aktivity, čímž pomáháme žákům rozvíjet a posilovat potřebné kompetence. Naše školní družina nabízí: zájmové vzdělávání hrou a formou zájmových a spontánních činností, odpočinku a relaxace.

Výchovně vzdělávací cíle:
 • Podporujeme u žáků citlivé vztahy k lidem, svému prostředí a k přírodě
 • Rozvíjíme schopnost spolupracovat
 • Učíme aktivně rozvíjet a chránit své fyzické a duševní zdraví
 • Vedeme je k otevřené komunikaci
 • Vytváříme u žáků kladný vztah k práci své i druhých, vedeme je k dokončování započaté práce a k udržování pořádku
 • Pečujeme o školní zahradu, chráníme životní prostředí, třídíme odpad
 • Rozvíjíme u žáků tvořivost, fantazii a estetické vnímání
 • Vedeme žáky k samostatnosti a zodpovědnosti, rozvíjíme schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení
 • Spojujeme do oddělení žáky různých věkových skupin – starší předávají zkušenosti a dovednosti mladším, všechny vedeme k tomu, aby respektovali a tolerovali jeden druhého
 • Spolupracujeme při různých charitativních akcích

Režim dne ŠD

6:15 – 7:15

příchod žáků do ranní družiny – činnosti hromadné nebo jiné dle individuálního přání

11:10 – 12:15

oběd, hygiena, odpočinkové činnosti - hromadné nebo jiné dle individuálního přání

11.15 – 12.00

V době oběda není možné děti vyzvedávat!

12:15 – 13:00

zájmové činnosti, odchody žáků

13:00 – 14:30

rekreační činnosti - pobyt venku, hygiena (vzhledem k dané aktivitě nejsou možné odchody žáků)

14:30 – 16:30

příprava žáků na vyučování, individuální odpočinkové nebo zájmové činnosti, odchody žáků

 

Odchody žáků:

Jsou stanoveny s ohledem na nenarušování plánované činnosti takto:

12:00, 12:30, 12:45, 13:00, 14:30, 14:45, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00, 16:30 hodin

 

Vychovatelka  při výběru zaměstnání přihlíží k počasí, může přihlédnout i k zájmu dětí a žáků v oddělení. Vždy však především vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů.

 

Mgr. Michala Tlučhořová,
vedoucí vychovatelka


Dokumenty

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Ovoce do škol

logo

Mléko do škol

logo

Fotogalerie

školní rajče

 

ZŠ a MŠ Nechanice

Základní škola a Mateřská škola Nechanice je školou spádovou a navštěvují ji děti nejen z Nechanic, ale i z blízkého okolí. Právním subjektem a příspěvkovou organizací je od 1. 1. 1995. Škola sdružuje: mateřskou školu, základní školu, školní jídelnu mateřské školy (výdejna) a školní jídelnu základní školy.

Základní školu v letošním školním roce 2021/22 navštěvuje  celkem  341  žáků (z toho 203 na 1. stupni a 138 na 2. stupni), přípravnou třídu 9 žáků a mateřskou školu celkem 81 dětí. Školní družina má kapacitu 112 žáků.

Partneři

Projekty