ZŠ a MŠ Nechanice
ZŠ a MŠ Nechanice

Zápis do 1. tříd ZŠ

se koná v pátek 5. dubna 2024 od 13.00 do 17.00 hodin v budově školy Školská 333 (budova 1. stupně). 

Letos bude k dispozici elektronická přihláška na zápis do 1. tříd. Žádáme rodiče, aby co nejvíce využili elektronickou přihlášku.

Přihláška bude dostupná od 4. do 31. 3. 2024 na odkazu:
https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsnechanice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5641#

 

K zápisu přijdou s dětmi rodiče nebo jejich zákonní zástupci.  

Přinesou s sebou:
a) rodný list dítěte,
b) OP jednoho z rodičů,
c) vytištěnou žádost o zápis do 1. třídy (viz Elektronická přihláška).

Pokud bude mít dítě odklad školní docházky, rodiče přinesou s sebou 3 dokumenty:
a) Zprávu z pedagogicko-psychologické poradny,
b) Zprávu od dětského lékaře (specialisty),
c) Žádost o odklad školní docházky (viz Elektronická přihláška).

Pokud jsou rodiče rozhodnuti o odkladu školní docházky a mají všechny potřebné dokumenty, nemusí se neformální části zápisu s dítětem zúčastnit. Stačí pouze odevzdat vyplněné formuláře do kanceláře školy či do kanceláře zástupkyně pro 1. stupeň ZŠ a MŠ Nechanice.

Kritéria přijetí

Pro školní rok 2024/2025 budou otevřeny nejvýše 2 třídy 1. ročníku, každá nejvýše s 25 žáky (z důvodu omezených prostorových podmínek ve třídách). V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle § 16 odst. 9 školského zákona, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Nechanice, okres Hradec Králové nebo umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to až do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

Pokud po přijetí přednostně přijímaných žáků budou zbývat v otevíraných třídách volná místa, další žáci budou přijímáni na základě následujících kritérií ve stanoveném pořadí:

  1. Žáci, jejichž starší sourozenec bude ve školním roce 2024/2025 žákem školy.
  2. Ostatní žadatelé.
  3. V případě, že by dané kritérium splnilo více dětí, než bude k dispozici volných míst, rozhodne o přijetí dětí podle tohoto kritéria losování za účasti jejich zákonných zástupců.

 

                                                                                                Mgr. Jan Čech

                                                                                                 ředitel školy

V Nechanicích dne 4. března 2024

zapisyonline

Rekonstrukce šk. jídelny

- potrvá až do poloviny srpna 2024
- jídelna bude dovážet jídlo z Hradce Králové
- nebude možný výdej do jídlonosičů pro cizí strávníky ani pro rodiče nemocných dětí
- oběd je možno telefonicky odhlásit do 8:00 hod. (tel. 731 504 044)

 

Ovoce do škol

logo

Mléko do škol

logo

Fotogalerie

školní rajče

 

ZŠ a MŠ Nechanice

Základní škola a Mateřská škola Nechanice je školou spádovou a navštěvují ji děti nejen z Nechanic, ale i z blízkého okolí. Právním subjektem a příspěvkovou organizací je od 1. 1. 1995. Škola sdružuje: mateřskou školu, základní školu, školní jídelnu mateřské školy (výdejna) a školní jídelnu základní školy.

 

Partneři

Projekty