ZŠ a MŠ Nechanice
ZŠ a MŠ Nechanice

Šk. poradenské pracoviště

​ŠPP

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Je tvořeno zástupci vedení školy, výchovným poradcem, speciálním pedagogem a metodikem prevence, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli a ostatními pedagogy.

leták

Nabídka činností:

 • poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním,
 • příprava podmínek a metodická pomoc při integraci žáků nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žákům i učitelům),
 • včasné odhalování problémového chování ve škole, prevence sociálně patologických jevů,
 • prohloubení a zkvalitnění včasné intervence při aktuálních problémech,
 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci,
 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, screeningová šetření studijního oslabení, specifických poruch učení, učebních stylů,
 • spolupráce s PPP, SPC a SVP, evidence zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření,
 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností),
 • budování příznivého sociálního klimatu pro integraci žáků z odlišného kulturního prostředí a přijímání sociálních odlišností,
 • prohloubení a podpora spolupráce mezi rodiči a školou.

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není potřeba tehdy, když je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí, a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

 

 

Služby ŠPP zajišťují:

Ředitel školy: Mgr. Jan Čech    


Výchovný poradce: Ing. Ladislav Mišík

 • Tel: 727 844 294 (kancelář školy)
 • E-mail: misik@zsnechanice.cz  
 • Konzultace: čtvrtek 12:45 - 13:45 hod. (nejlépe po předchozí domluvě)            


Školní metodik prevence: Mgr. Ondřej Horák            

 • Tel: 727 844 294 (kancelář školy)
 • E-mail: horak@zsnechanice.cz
 • Konzultace: po telefonické domluvě                                           


Školní speciální pedagog: Mgr. Jana Okrouhlá                  

 • Tel: 724 317 211   
 • E-mail: okrouhla@zsnechanice.cz
 • Konzultace: pondělí 13:00 - 15:00 hod. (nejlépe po předchozí domluvě)

Rekonstrukce šk. jídelny

- potrvá až do poloviny srpna 2024
- jídelna bude dovážet jídlo z Hradce Králové
- nebude možný výdej do jídlonosičů pro cizí strávníky ani pro rodiče nemocných dětí
- oběd je možno telefonicky odhlásit do 8:00 hod. (tel. 731 504 044)

 

Ovoce do škol

logo

Mléko do škol

logo

Fotogalerie

školní rajče

 

ZŠ a MŠ Nechanice

Základní škola a Mateřská škola Nechanice je školou spádovou a navštěvují ji děti nejen z Nechanic, ale i z blízkého okolí. Právním subjektem a příspěvkovou organizací je od 1. 1. 1995. Škola sdružuje: mateřskou školu, základní školu, školní jídelnu mateřské školy (výdejna) a školní jídelnu základní školy.

 

Partneři

Projekty