Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Školní jídelna

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Důležité dokumenty a odkazy:
 

 

 

Vnitřní řád školní jídelny

 

Adresa:                                    Základní a Mateřská škola, Nechanice

                                                Pražská 2, 503 15 Nechanice

Odloučené pracoviště:            Školní jídelna, Školská 333, 503 15 Nechanice

Telefon:                                   731 504 044

Vedoucí školní jídelny:            I. Novotná

Vedoucí kuchařka:                   E. Bílá

Platnost:                                  od 1. 10. 2018

 

Provoz ŠJ se řídí:

 • školským zákonem č. 561/204 Sb., dále upřesněného prováděcí vyhláškou č. 107/2008 Sb., o školním stravování
 • zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dále upřesněného vyhláškou 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů

 

Strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení v době školního provozu – výuky, nebo první den neplánované nepřítomnosti. Tento oběd si může vyzvednout do čistého jídlonosiče. Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit. Neodhlášené obědy druhý a další den v době nepřítomnosti ve škole jsme povinni účtovat zpětně v plné výši, ať jsou, či nejsou odebrány do jídlonosičů. Děti navštěvující školní družinu v době prázdnin hradí oběd v plné výši.

Zaměstnanci školy dle vyhlášky č. 84/2005 Sb., v době nepřítomnosti /nemoc, školení/ musí být oběd odhlášen. Při porušení bude účtován oběd v plné ceně, tj. 55,- Kč. V případě školení mohou zaměstnanci školy odebrat oběd pouze v případě, že neuplatňují nárok na stravné v cestovním příkaze.

Oběd podávaný v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny.

 

Výdej obědů v jídelně

žáci a zaměstnanci                                                              11,00 - 13,30 hod.

 

Výdej obědů do jídlonosičů

Pouze u výdejového okna pro cizí strávníky

/přístup z venku/                                                                 11,00 - 12,00 hod.

13,00 - 13,30 hod.

/nebylo-li dohodnuto jinak/

 

Způsob úhrady

 • Příkazem k úhradě z účtu strávníka na účet ŠJ u České spořitelny 19-1082171309/0800.
 • V hotovosti na přepážce u České spořitelny na účet ŠJ. Bližší informace na letáku „Informace pro strávníky“.
 • Strava musí být zaplacena do 20. dne daného měsíce na měsíc následující. Nezaplacené stravné neobjednáváme.

 

Výše stravného

                                    Cena jídla                       Finanční normativ

Děti MŠ 3 – 6 let            /dopolední str. 26,- Kč      denní str. 32,- Kč/

                                    7,- Kč přesnídávka                             =  FN

                                  19,- Kč oběd                                        =  FN

                                    6,- Kč svačina                                    =  FN

 

Děti MŠ+PT 7 a více let /dopolední str. 30,- Kč        denní str. 36,- Kč/

                                    9,- Kč přesnídávka                              =  FN  

                                  21,- Kč oběd                                         =  FN

                                    6,- Kč svačina                                     =  FN

 

Žáci    7 - 10 let           21,- Kč oběd              =  FN          Plná cena   49,- Kč

Žáci  11 - 14 let           24,- Kč oběd              =  FN          Plná cena   52,- Kč

Žáci     od 15 let          26,- Kč oběd               =  FN          Plná cena   54,-Kč

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku výše uvedeného. /Školní rok je od 1. září do 31. srpna. /

Zaměstnanci ZŠ                       14,- Kč                               oběd 26,- Kč

/cena oběda je snížena o příspěvek z FKSP 12,- Kč/

 

Cizí strávníci                            55,- Kč oběd                               26,- Kč

/cena oběda je stanovena kalkulací, viz. příloha/

 

Důchodci /kteří odešli do důchodu jako zaměstnanci ZŠ/

                                              43,- Kč oběd                               26,- Kč

/cena oběda je snížena o příspěvek z FKSP 12,- Kč/

 

Zaměstnanci MÚ Nechanice

                                               15,- Kč oběd                               26,- Kč

/cena oběda je snížena o 40,- Kč, tj. 30,- Kč příspěvek ze sociálního fondu a
10,- Kč příspěvek zaměstnavatele MÚ Nechanice, příspěvky jsou placeny na základě faktur vystavených ZŠ/

 

Výdej obědů

Výdej obědů probíhá pomocí identifikačního média – čipu. Čip slouží k odběru oběda ve školní jídelně, a to po celou dobu školní docházky. Strávník za čip zaplatí zálohu 115,- Kč /nákupní cena/. Pokud se strávník rozhodne odhlásit ze stravování, má nárok na vrácení nepoškozeného čipu a obdrží celý poplatek zpět. V případě ztráty nebo poškození čipu si strávník musí zakoupit nový čip. Bližší informace na letáku „Informace pro strávníky“.

 

Možnosti odhlašování a přihlašování stravy

Na následující den do 13 hodin - v kanceláři ŠJ, telefonicky na č.731 504 044/stravování ve ŠJ/                                     do 12 hodin - telefonicky na číslo 607 807 401/MŠ Čtyřlístek/

                                                                                                 731 506 099 /MŠ Srdíčko/

                                                                                      731 613 030/MŠ Sluníčko/

                               do 13 hodin - přes internetové stránky www.strava.cz

                                                    /přihlašovací údaje obdržíte v kanceláři ŠJ/

Oběd č.2: pondělí, středa - nahlásit lze dva pracovní dny a to do 13,00hod na www.strava.cz nebo v kanceláři ŠJ nebo na tel. 731 504 044. Při nemoci lze oběd č.2 odhlásit pracovní den před, a to do 13,00 hod. pouze telefonicky.  Při počtu do 10 porcí se z ekonomických důvodů nevaří a strávník bude automaticky přehlášen na oběd č.1 a o tomto bude strávník informován.

MŠ a PT nemají možnost přehlašování stravy. Mají vždy oběd č.1.

 

Mateřská škola

Děti odebírají buď celodenní, nebo dopolední stravu. Dopolední strava se skládá z dopolední svačinky a oběda. Je možné odhlásit buď celý den, nebo pouze odpolední svačinku.

 

Prázdniny

O prázdninách žákům obědy nenáleží a jsou automaticky odhlášeny. Ostatní strávníci si oběd zruší osobně.

Přeplatky stravného jsou vyúčtovány v příštím měsíci. Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

 

Přihláška ke stravování

Strávník – zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování, včetně stravovacích zvyklostí. Tato přihláška je závazná po celou dobu školní docházky, v případě jakýchkoliv změn je strávník povinen změny nahlásit. Na základě vyplněné a odevzdané přihlášky bude strávníkům strava objednávána automaticky dle stravovacích zvyklostí na přihlášce, a to v případě, že bude mít na svém kontě dostatek financí. Zaplatí-li strávník nebo zákonný zástupce nižší částku za příslušný měsíc, je strávník na obědy přihlášen pouze do výše platby. Nezaplacené stravné neobjednáváme.

Pokud strávník ukončí stravování je povinen toto nahlásit vedoucí školní jídelny z důvodů vyrovnání přeplatku za obědy, odkoupení nepoškozeného čipu a odhlášení stravování.

 

 

Organizace provozu v jídelně

 1. V době výdeje obědů dohlíží na provoz v jídelně pedagogický dohled.
 • Ručí za plynulý chod, za bezpečnost a kulturu stolování, za pořádek a klid a dohlíží na to, aby strávníci neničili majetek školy.
 • Dohlíží na ochranu dětí a žáků před sociálně-patologickými jevy, diskriminací a násilím.
 • Odpovídá za čistotu stolů, za mimořádný úklid rozlitého jídla a rozbitého nádobí.
 • Dohlíží, aby děti opouštěly místo od stolu uklizené.
 • Rozpis dohledů je vyvěšen ve školní jídelně.
 1. Před vstupem do jídelny si strávníci pověsí svrchní oděv na věšák a odloží aktovku na vyhrazené místo.
 2. Strávníci jsou povinni dbát na hygienu před jídlem, chovají se při pobytu ve školní jídelně tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.
 3. Vstupují do jídelny slušně, nehlučí, nekřičí, ve frontě se nestrkají a zachovávají klid.
 4. Strávník ZŠ: před výdejovým oknem si vezme tác. Na něj položí příbor a nápoj. S tácem postupuje po pojezdové dráze. Přidá si hlavní chod a talíř s polévkou. Odchází k volnému místu u stolu. Po konzumaci odnese tác s nádobím na okénko umývárny nádobí. Strávník opouští místo u stolu v pořádku. Srovná židli a dle potřeby utře stůl.
 5. Strávník MŠ: vezme si příbor a pití a usadí se na své místo ke stolu. Paní učitelka nalije každému polévku. Až polévku strávník dojí, odnese talíř na okénko umývárny nádobí a dojde si k výdejním okénku pro hlavní chod. Po dojedení hlavního chodu odnese talíř a skleničku na okénko umývárny nádobí a potichu a v klidu čeká, až ostatní strávníci MŠ dojedí, a pak společně opustí jídelnu.
 6. Ze školní jídelny je zákaz vynášet nádobí.
 7. Z hygienických důvodů je zákaz nosit do školní jídelny jakékoliv nádoby a do nich přendávat oběd.
 8. Hygienické a technické problémy nahlaste vedoucí školní jídelny.

 

Jídelní lístek, vnitřní řád školní jídelny a ostatní informace jsou vyvěšeny na nástěnce ve školní jídelně a před kanceláří ŠJ. Zároveň je naleznete na internetových stránkách školy. Veškeré připomínky k provozu ŠJ je možné projednat s vedoucí ŠJ.

 

V Nechanicích dne 1. 10. 2018                                

Mgr. Hana Špatenková

                                                                                         ředitelka školy

 

Kalkulace ceny oběda pro cizí strávníky

 

Věcná režie                     8,- Kč

Osobní režie                  20,- Kč

Finanční norma             26,- Kč

Zisk                               1,- Kč

                                     -----------

Celkem                         55,- Kč

 

 

 

Kalkulace plné ceny oběda pro žáky

 

Žáci                                     7-10 let       11-14 let          nad 15 let

Věcná režie                              8,-                8,-                    8,-

Osobní režie                           20,-              20,-                  20,-

Finanční norma                       21,-              24,-                  26,- 

                                            --------        --------              --------

Plná cena                               49,- Kč          52,- Kč             54,- Kč

 

 

                                                                                   Mgr. Hana Špatenková

                                                                                             ředitelka školy