Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Školní družina při ZŠ a MŠ NECHANICE

 

Informace na školní rok 2018/19

 

 

 
  

1. Charakteristika školní družiny

Školní družina se nachází na 1. stupni ZŠ. Od roku 1998 působí v nových podkrovních prostorách vybudovaných nad tělocvičnou v pravém křídle budovy. Má samostatný vchod s videotelefonním otevíracím zařízením. Žáci navštěvující ŠD po vyučování přecházejí do těchto prostor. K dispozici jsou 4 klubovny, kabinet, toalety, vlastní skříňky na oblečení a botníky. ŠD je vybavena dřevěným nábytkem, koberci na relaxaci i hry, několika počítači, televizí s DVD přehrávačem, knihovnou, velkým výběrem her a stavebnic. Využívají se i školní prostory: tělocvična, kuchyňka, hřiště, zahrada. Pro pobyt venku je k dispozici i hřiště Mateřského centra. Na vycházky chodí žáci do parku a blízkého lesa.

Kapacita ŠD je 100 žáků. Přihlásit se mohou žáci přípravné třídy, 1. – 3. tříd a podle naplnění kapacity i žáci 4. tříd.

 

2. Charakteristika vzdělávacího programu

Školní družina pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu, který koresponduje s ŠVP základní školy. Program je vytvořen pro jeden vzdělávací cyklus. Obsahuje osm tematických okruhů, které umožňují co nejširší možnosti práce se žáky. Promýšlíme nejen jednotlivé činnosti, ale zejména jejich návaznost na další aktivity, čímž pomáháme žákům rozvíjet a posilovat potřebné kompetence (viz. ŠVP ZŠ, čl. 3.2.).

Naše školní družina nabízí:

 • Zájmové vzdělávání hrou a formou zájmových a spontánních činností, odpočinku a relaxace
 • Podporujeme u žáků citlivé vztahy k lidem, svému prostředí a k přírodě
 • Rozvíjíme schopnost spolupracovat
 • Učíme aktivně rozvíjet a chránit své fyzické a duševní zdraví
 • Vedeme je k otevřené komunikaci
 • Vytváříme u žáků kladný vztah k práci své i druhých, vedeme je k dokončování započaté práce a k udržování pořádku
 • Pečujeme o školní zahradu, chráníme životní prostředí, třídíme odpad
 • Rozvíjíme u žáků tvořivost, fantazii a estetické vnímání
 • Vedeme žáky k samostatnosti a zodpovědnosti, rozvíjíme schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení
 • Spojujeme do oddělení žáky různých věkových skupin – starší předávají zkušenosti a dovednosti mladším, všechny vedeme k tomu, aby respektovali a tolerovali jeden druhého
 • Spolupracujeme při různých charitativních akcích

 

 

3. ŠVP – Výpravy do světa kolem nás – tematické okruhy (viz tabulky)

 

4. Provoz školní družiny

Provoz je rozdělen na dvě části – ranní družina od 6.15 do 7.15 hodin, odpolední od 11.10 do 16.45 hodin. Stanovené příchody žáků jsou po čtvrté vyučovací hodině v 11.10 a po páté vyučovací hodině ve 12.05, odchody žáků jsou přizpůsobeny odjezdům autobusů: 12.00, 12.30, 12.45, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.15, 16:45 a samozřejmě individuálním potřebám rodičů a žáků. V případě zájmu rodičů bývá ŠD otevřena i o podzimních, pololetních a velikonočních prázdninách. Totéž platí při vyhlášení ředitelského volna. O jarních a letních prázdninách je nabízen příměstský tábor. Veškeré informace o provozu, prázdninách, úhradách plateb za pobyt žáka v ŠD, řádu apod. dostávají žáci při přihlášení v družinovém notesu.

 

5. Obsahy a formy činnosti – organizace

Školní družina organizuje pravidelné činnosti oddělení, pořádá příležitostné akce a v průběhu dne nabízí spontánní aktivity. Umožňuje žákům i odpočinek a přípravu na vyučování formou didaktických her. Základním prostředkem práce v ŠD je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. Strategií pedagogické práce je respektování požadavků pedagogiky volného času (požadavek pedagogického ovlivňování volného času, požadavek dobrovolnosti, zajímavosti a zájmovosti, aktivity, citlivosti a citovosti, požadavek prostoru k seberealizaci).

Do ranní družiny žáci přicházejí družinovým vchodem a věnují se individuálním spontánním činnostem. V 7.15 hod. odcházejí na vyučování do tříd.

Po vyučování v 11.10 hod. si vychovatelky žáky 1. tříd přebírají od vyučujících učitelů, starší docházejí do ŠD samostatně, společně pak odcházejí na oběd do školní jídelny. Žáci mající 5. vyučovací hodinu odcházejí na oběd společně se svoji učitelkou a do ŠD přicházejí samostatně. Po obědě se žáci věnují pravidelné činnosti, která je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované, ale i individuální, zájmové aktivity. Odpolední program začíná krátkou relaxací při četbě dětské literatury, poté následuje pobyt venku se zařazením pohybových a tělovýchovných aktivit (vycházky po městě, do lesa, hry na zahradě, hřišti, v parku nebo v tělocvičně). Po návratu se žáci věnují hygieně, svačině, odpočinku a individuálním spontánním aktivitám.

Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený a vede k podněcování vlastní aktivity. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity a odpočinku. Pitný režim je zajištěn, žáci mohou mít v ŠD vlastní hrnek.

 

6. Personální zajištění

Ve školní družině pracují čtyři kvalifikované vychovatelky (vedoucí vychovatelka a tři vychovatelky). Aktivně přistupují ke svému dalšímu sebevzdělávání. Jsou empatické, vytvářejí příznivé sociální klima. Znají širokou škálu různých zájmových aktivit přiměřených věku žáků a umí je řídit. Mají organizační schopnosti, dokáží motivovat a v žácích vzbuzovat zájem o činnosti. Úklid všech prostor školní družiny provádí jedna uklízečka.

Vedoucí vychovatelka – Mgr. Michala Máslová

Vychovatelka – Eva Havranová, DiS.

Vychovatelka – Mgr. Regina Matoulková

Vychovatelka – Mgr. Karolina Soukalová

Uklízečka – paní Soňa Patakyová 

 

7. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví

Pro aktivity v ŠD mají žáci k dispozici 4 klubovny vybavené sedacím a pracovním nábytkem požadovaných rozměrů. Hry, hračky, stavebnice a pomůcky jsou přístupné – jsou umístěny v policích skříní a v kontejnerech. Jejich množství je dostatečné a odpovídá věku žáků. Dle potřeby se postupně obnovují a dokupují. Pro řízené i spontánní aktivity a pobyt venku využívají žáci míče, švihadla, létající talíře, pétanque, kroket, hračky na písek, křídy a další náčiní. Toaleta a chodba se šatními skříněmi přiléhají k prostorám ŠD. Všechny místnosti jsou denně uklízeny a větrány. Každodenní součástí programu je pobyt venku. Pouze za nepříznivého počasí – silného deště nebo při silném mrazu – se ven nechodí. Vychovatelky vedou žáky k dodržování základních hygienických a režimových návyků, správnému stolování (oběd, svačina), k udržování si pořádku ve svých osobních věcech, skříňkách a v klubovnách při veškerých zájmových aktivitách. Pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu žáka v ŠD. Žáci jsou na začátku školního roku poučeni o bezpečnosti a chování při všech činnostech. Vychovatelky znají bezpečnostní předpisy a dokáží poskytnout první pomoc.

 

8. Psychosociální podmínky

Pro vytváření klidného a bezpečného prostředí klademe důraz na vzájemnou úctu, toleranci, spolupráci a pomoc druhému. Respektujeme individuální potřeby žáků. Žáci si vytvářejí v jednotlivých odděleních pravidla chování, která se snaží dodržovat. Nenásilně – hrou a modelovými situacemi – vedeme k rozeznávání vhodného a nevhodného chování a jak se ubránit před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy. Pomáháme žákům přiměřeným pozitivním hodnocením v získávání zdravého sebevědomí. Otevřeně komunikujeme s žáky i s rodiči.

 

9. Podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami úzce spolupracuje vychovatelka ŠD s třídním učitelem, především při stanovení vhodných forem integrace a forem práce. Je seznámena se závěry odborného posudku žáka vydaného školským poradenským zařízením. Taktéž probíhá intenzivní spolupráce s rodiči u dětí se zdravotním znevýhodněním. Dle stupně a charakteru jejich handicapu umožňujeme začleňování do volnočasových aktivit a zajišťujeme podmínky vhodné k rozvoji jejich osobnosti. Pro rozvoj talentovaných jedinců naše ŠD nabízí další doplňkové aktivity v oblasti jejich zájmu.

 

10. Spolupráce

Školní družina v součinnosti se ZŠ a MŠ úzce spolupracuje s Městským úřadem v Nechanicích, jeho odborem kultury a městskou knihovnou (návštěva matriky, vzájemná pomoc při organizování akcí, pravidelné návštěvy knihovny). Spolupracujeme s Dětským domovem v Nechanicích (pečení posvícenských koláčů), s místními organizacemi, firmami a soukromými osobami (exkurze, sponzorské dary, Oblastní charitou v Hradci Králové (Tříkrálová sbírka) a v neposlední řadě s rodiči a dobrovolníky, kteří nám pomáhají při organizaci našich akcí (Svatomartinské trhy, Hledání Ježíška, Vynášení Moreny, Nocování ve školní družině).

 

11. Příležitostné akce

 • Malá zahradní slavnost – seznámení žáků s celoroční hrou
 • Svatomartinské trhy
 • Výroba vánočních přání pro obyvatele města
 • Hledání Ježíška (odbor kultury, rodiče)
 • Posezení s vánočními zvyky
 • Tříkrálová sbírka (Oblastní charita Hradec Králové)
 • Masopustní karneval
 • Vynášení Moreny
 • Velikonoční pečení
 • Nocování ve školní družině (učitelé, rodiče)
 • Výlety a exkurze (místní organizace, firmy, soukromé osoby)
 • Návštěvy knihovny a spolupráce při výzdobě kulturního domu (městská knihovna)

 

12. Vnitřní řád školní družiny

Organizace činnosti

 1. Zájmové vzdělávání ve školní družině je poskytováno za úplatu dle pokynu ředitelky školy. Poplatek za ŠD na celý školní rok je třeba uhradit do 31. 10. Nezaplacení úplaty je důvodem k vyloučení ze ŠD. Penále za pozdní úhradu činí 50% dlužné částky.
 2. Provoz školní družiny probíhá: herna I., II., III., IV., zahrada, tělocvična, hřiště.
 3. ŠD je otevřena po-pá od 6:15 do 7:15 hod. a od 11:10 do 16:45 hod. Odchody žáků jsou stanoveny s ohledem na nenarušování plánované činnosti takto: v 12:00 - 13:00, a 14:30 – 16:45 hod. Pokud si rodič výjimečně  nestihne vyzvednout žáka do 16.45 hod., neprodleně telefonicky  kontaktuje  vychovatelku ŠD (mobil 606 845 820).
 4. Po domluvě vychovatelky a rodičů může být žák výjimečně uvolňován i mimo stanovený čas. Za žáka již vychovatelka nezodpovídá.
 5. Pokud bude žák odcházet ze školní družiny s doprovodem, je nutné jej osobně vyzvednout u paní vychovatelky.
 6. Žáci docházejí do ŠD samostatně. Pro děti z 1. tříd si budou první tři měsíce vychovatelky docházet.
 7. Žáci zůstávající v ŠD po 13. hodině se přezouvají a převlékají. Je nutné, aby měli vhodné oblečení. Ven chodíme za každého počasí (osobní věci musí být označeny).
 8. Na obědy odcházejí žáci společně s jednou z vychovatelek, odchod ze ŠJ je opět společný. V jídelně se žáci řídí pokyny vychovatelek nebo dozoru. V tuto dobu (11:15 – 12:00) není možné děti vyzvedávat!
 9. Pitný režim je zajištěn.

 

Přihlašování a odhlašování

 1. Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do ŠD zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení.
 2. Rodiče nebo zákonný zástupce sdělí rozsah docházky a způsob odchodu žáka na přihlášce a po obdržení i do družinového notesu. Omluvu nepřítomnosti žáka v ŠD nebo odchylky (změny) od docházky uvedené na přihlášce sdělí rodiče vychovatelkám písemně do družinového notesu. Nepřítomnost v ŠD je nutné omluvit.
 3. O provozu ŠD v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitelka školy. Žáci jsou včas informováni. Žáci musí být na tuto dobu zvlášť písemně přihlášeni (stejně se postupuje v době ředitelského volna).
 4. K mimořádnému samostatnému odchodu ze ŠD je třeba zápis do družinového notesu. Zápis musí obsahovat datum, čas, v kolik žák odchází a podpis rodičů. Nemá-li žák tento zápis v družinovém notesu, bude uvolněn dle času uvedeného na přihlášce, a to pouze v případě, že odchází samostatně.
 5. V případě naplnění kapacity ŠD má přednost k umístění mladší žák.

 

Chování a bezpečnost žáků

 1. Žák zdraví učitele, vychovatele, další pracovníky školy a své spolužáky.
 2. Žák bez vědomí vychovatelky neopouští ŠD. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.
 3. V ŠD se žáci řídí pokyny vychovatelek, ostatních pracovníků školy, školním řádem a vnitřním řádem ŠD. Při hrách dbají na bezpečnost. Každé zranění jsou povinni hlásit ihned vychovatelce. Úraz oznámí vychovatelka rodičům.
 4. Žáci se starají řádně o své věci. Oblečení a obuv odkládají na místo k tomu určené. Za věci uložené mimo určený prostor škola neručí. Větší obnos peněz si žáci mohou uložit u vychovatelek. Za mobilní telefon a další elektronické zařízení si žák ručí sám.
 5. V ŠD se žáci přezouvají. Na pobyt v přírodě či na sportovní činnost je nutné nosit vhodné oblečení a obuv.
 6. Pro chování v ŠD platí stejná pravidla jako ve škole. Špatné chování žáka v ŠD sdělí vychovatelka písemně do družinového notesu nebo do žákovské knížky. Pokud žák porušuje soustavně školní řád a činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitelky školy ze ŠD vyloučen.
 7. V prostorách ŠD žáci udržují pořádek, nepoškozují vybavení ŠD, hračky a hry. V případě jejich poškození nebo zničení bude požadována náhrada.