Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v příloze naleznete seznam přijatých a nepřijatých dětí do školní družiny pro školní rok 2020/21.

Mgr. Michaela Tlučhořová
vedoucí vychovatelka ŠD

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

ZMĚNA ÚČTU PLATBY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU!

 

 

ČÍSLO ÚČTU: 60011-1082171309/0800

 

VARIABILNÍ SYMBOL ZÍSKÁTE U VYCHOVATELKY ŠD!

 

PLATBU PROVEĎTE DO 31. 10. 2019.

 

Děkuje tým vychovatelek ŠD

 

Informace ŠD
 

 

 


  

1. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

Školní družina se nachází na 1. stupni ZŠ. Od roku 1998 působí v nových podkrovních prostorách vybudovaných nad tělocvičnou v pravém křídle budovy. Má samostatný vchod s videotelefonním otevíracím zařízením. Žáci navštěvující ŠD po vyučování přecházejí do těchto prostor. K dispozici jsou 4 klubovny, kabinet, toalety, vlastní skříňky na oblečení a botníky. ŠD je vybavena dřevěným nábytkem, koberci na relaxaci i hry, několika počítači, knihovnou, velkým výběrem her a stavebnic. Využívají se i školní prostory: tělocvična, kuchyňka, hřiště, zahrada, počítačová učebna. Pro pobyt venku je k dispozici i hřiště Mateřského centra. Na vycházky chodí žáci do parku a blízkého lesa.

Kapacita ŠD je 112 žáků. Přihlásit se mohou žáci přípravné třídy, 1. – 3. tříd a podle naplnění kapacity i žáci 4. – 5. tříd.

 

2. Personální podmínky

Ve školní družině pracuje čtyři kvalifikovaný vychovatelky (vedoucí vychovatelka a tři vychovatelky). Aktivně přistupují ke svému dalšímu sebevzdělávání. Jsou empatické, vytvářejí příznivé sociální klima. Znají širokou škálu různých zájmových aktivit přiměřených věku žáků a umí je řídit. Mají organizační schopnosti, dokáží motivovat a v žácích vzbuzovat zájem o činnosti. Úklid všech prostor školní družiny provádí jedna uklízečka.

 

vedoucí vychovatelka – Mgr. Michala Tlučhořová

Vychovatelka – Eva Havranová, DiS.

Vychovatelka – Mgr. Regina Matoulková

Vychovatelka – Jana Žehanová

 

3. Ekonomické podmínky školní družiny

Úplata za školní družinu činí 1300,- Kč ročně při celodenní docházce, 500,- Kč při docházce do 13.00 hod. a 250,-Kč při ranní docházce. Hradí se do 31. října daného školního roku. Peníze lze uhradit bezhotovostním platebním stykem na číslo účtu 60011/1082171309/0800  s daným variabilním symbolem či hotově v kanceláři školy.

 

4. Podmínky přijímání žáků do ŠD

O přijetí dítěte do družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky a podle kritérií přijetí dítěte do školní družiny pro daný školní rok.

 

5. Podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami úzce spolupracuje vychovatelka ŠD s třídním učitelem, školním speciálním pedagogem, především při stanovení vhodných forem integrace a forem práce. Je seznámena se závěry odborného posudku žáka vydaného školským poradenským zařízením. Taktéž probíhá intenzivní spolupráce s rodiči u žáků se zdravotním znevýhodněním. Dle stupně a charakteru jejich handicapu umožňujeme začleňování do volnočasových aktivit a zajišťujeme podmínky vhodné k rozvoji jejich osobnosti. Pro rozvoj talentovaných jedinců naše ŠD nabízí další doplňkové aktivity v oblasti jejich zájmu.

 

6. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Školní družina v součinnosti se ZŠ a MŠ úzce spolupracuje s Městským úřadem v Nechanicích, jeho odborem kultury a městskou knihovnou (návštěva matriky, vzájemná pomoc při organizování akcí, pravidelné návštěvy knihovny). Spolupracujeme s Dětským domovem v Nechanicích, s klubem seniorů, s místními organizacemi, firmami, soukromými osobami (exkurze, sponzorské dary), Oblastní charitou v Hradci Králové (Tříkrálová sbírka) a v neposlední řadě s rodiči a dobrovolníky, kteří nám pomáhají při organizaci našich akcí (Svatomartinské trhy, Vynášení Moreny, Ukončení celoroční hry školní družiny, Nocování ve školní družině).

 

Příležitostní akce:

Malá zahradní slavnost – seznámení žáků s celoroční hrou

Svatomartinské trhy

Výroba vánočních přání pro obyvatele města

Posezení s vánočními zvyky

Tříkrálová sbírka (Oblastní charita Hradec Králové)

Masopustní karneval

Vynášení Moreny

Velikonoční pečení

Ukončení celoroční hry školní družiny

Nocování ve školní družině (učitelé, rodiče)

Výlety a exkurze (místní organizace, firmy, soukromé osoby)

Návštěvy knihovny a spolupráce při výzdobě kulturního domu (městská knihovna)

 

7. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Pro aktivity v ŠD mají žáci k dispozici 4 klubovny vybavené sedacím a pracovním nábytkem požadovaných rozměrů. Hry, hračky, stavebnice a pomůcky jsou přístupné – jsou umístěny v policích skříní a v kontejnerech. Jejich množství je dostatečné a odpovídá věku žáků. Dle potřeby se postupně obnovují a dokupují. Pro řízené i spontánní aktivity a pobyt venku využívají žáci míče, švihadla, létající talíře, pétanque, kroket, hračky na písek, křídy a další náčiní. Šatní skříně mají žáci umístěné na chodbě školní dužiny. Toaleta přiléhá k prostorám ŠD. Všechny místnosti jsou denně uklízeny a větrány. Každodenní součástí programu je pobyt venku. Pouze za nepříznivého počasí – silného deště nebo při silném mrazu – se ven nechodí. Vychovatelky vedou žáky k dodržování základních hygienických a režimových návyků, správnému stolování (oběd, svačina), k udržování si pořádku ve svých osobních věcech, skříňkách a v klubovnách při veškerých zájmových aktivitách. Pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu žáka v ŠD. Žáci jsou na začátku školního roku poučeni o bezpečnosti a chování při všech činnostech. Vychovatelky znají bezpečnostní předpisy a dokáží poskytnout první pomoc. Bezpečnost ve všech využívaných prostorách je zajištěna vnitřním řádem ŠD. V dalších prostorách školy se žáci řídí pokyny pedagogickým a provozních pracovníků.

 

8. Charakteristika ŠVP

Program je vytvořen pro jeden vzdělávací cyklus. Promýšlíme nejen jednotlivé činnosti, ale zejména jejich návaznost na další aktivity, čímž pomáháme žákům rozvíjet a posilovat potřebné kompetence. Naše školní družina nabízí: zájmové vzdělávání hrou a formou zájmových a spontánních činností, odpočinku a relaxace.

 

Výchovně vzdělávací cíle:

 • Podporujeme u žáků citlivé vztahy k lidem, svému prostředí a k přírodě
 • Rozvíjíme schopnost spolupracovat
 • Učíme aktivně rozvíjet a chránit své fyzické a duševní zdraví
 • Vedeme je k otevřené komunikaci
 • Vytváříme u žáků kladný vztah k práci své i druhých, vedeme je k dokončování započaté práce a k udržování pořádku
 • Pečujeme o školní zahradu, chráníme životní prostředí, třídíme odpad
 • Rozvíjíme u žáků tvořivost, fantazii a estetické vnímání
 • Vedeme žáky k samostatnosti a zodpovědnosti, rozvíjíme schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení
 • Spojujeme do oddělení žáky různých věkových skupin – starší předávají zkušenosti a dovednosti mladším, všechny vedeme k tomu, aby respektovali a tolerovali jeden druhého
 • Spolupracujeme při různých charitativních akcích

 

Režim dne ŠD

6:15 – 7:15

příchod žáků do ranní družiny – činnosti hromadné nebo jiné dle individuálního přání

11:10 – 12:15

oběd, hygiena, odpočinkové činnosti - hromadné nebo jiné dle individuálního přání

11.15 – 12.00

V době oběda není možné děti vyzvedávat!

12:15 – 13:00

zájmové činnosti, odchody žáků

13:00 – 14:30

rekreační činnosti - pobyt venku, hygiena (vzhledem k dané aktivitě nejsou možné odchody žáků)

14:30 – 16:45

příprava žáků na vyučování, individuální odpočinkové nebo zájmové činnosti, odchody žáků

 

Odchody žáků:

Jsou stanoveny s ohledem na nenarušování plánované činnosti takto:

12:00, 12:30, 12:45, 13:00, 14:30, 14:45, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00, 16:30, 16:45 hodin

 

Vychovatelka  při výběru zaměstnání přihlíží k počasí, může přihlédnout i k zájmu dětí a žáků v oddělení. Vždy však především vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů.

 

Mgr. Michala Tlučhořová,
vedoucí vychovatelka