Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Mateřská škola Nechanice

 

Organizace šk. roku

 

Charakteristika školy

Mateřská škola Nechanice vznikla v obci již v roce 1939 jako součást Masarykovy obecné školy. Původně se nacházela v její budově ve velmi stísněných podmínkách. Čítala jednu třídu o 28 dětech. Škola se postupně rozrostla až na dvě oddělení. Prostory přestaly vyhovovat, a proto se obec rozhodla pro výstavbu nové samostatné budovy. Provoz v budově nové mateřské školy byl zahájen v roce 1981. MŠ měla dvě třídy o počtu 35 dětí a v budově ZŠ ještě jednu třídu mladších dětí. Tato třída byla zrušena v roce 1985, ale ve školním roce 2008/09 byla znovu otevřena.

Budova MŠ stojí v tichém prostředí za ZŠ, od které ji odděluje dětské hřiště s dřevěnými hracími prvky (vytvořeno v rámci projektu „Nechanická pěšinková sezóna 2006“), které využívají děti i rodiče. MŠ vlastní prostornou školní zahradu, na které se nacházejí dvě pískoviště, kovové průlezky a dva zahradní domky. Stín a optimální klima nám poskytují vzrostlé stromy. Máme dostatek prostoru pro volný a bezpečný pohyb dětí. Obě pískoviště prošla celkovou rekonstrukcí, postupně bude potřeba zrekonstruovat i domky, lavičky a průlezky.
V budově MŠ jsou dvě třídy – každá má svou šatnu, hernu, ložnici, terasu, sociální zařízení a přípravnu jídla. Strava se dováží ze školní jídelny ZŠ.
V budově ZŠ má MŠ k dispozici dvě školní třídy = třída a ložnice, dále pak sociální zařízení, šatna. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, kam děti docházejí.

Provoz a kapacita MŠ

Mateřská škola je otevřena od 6,15 do 16,45 hod. Děti se scházejí v 1. třídě (Srdíčku), poté odcházejí s učitelkou do své třídy. Rodiče děti přivádějí zpravidla do 8,30 hod., poté se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká. Odemknuto je od 11,30 do 13,00 hod., dále pak od 14,30 do 16,45 hod. Ve 3. třídě se děti scházejí i rozcházejí stejně (odpolední provoz v budově ZŠ je do 15,30 hod. poté děti přecházejí do budovy MŠ, kde je provoz do 16,45 hod.). Ve 3. třídě se hlásí příchozí přes elektronický zvonek.

Po dohodě s učitelkou mohou rodiče své dítě přivést i vyzvednout v kteroukoliv dobu.

Mateřskou školu tvoří dohromady tři třídy – „Srdíčko“ a „Sluníčko“ (heterogenní) s kapacitou 28 dětí na třídu, „Čtyřlístek“ (předškoláci) s kapacitou 25 dětí. Celkem tedy do MŠ Nechanice dochází 81 dětí. Stravování dětí i personálu je zajištěno ze školní jídelny ZŠ Nechanice.
 

Koncepce školy

Filozofií naší mateřské školy je:

 • rozvíjet dítě individuálně podle jeho potřeb a možností
 • vychovávat ho ve zdravě sebevědomého, samostatného jedince
 • usnadňovat mu jeho další vzdělávací i životní cestu
 • učit dítě komunikaci s lidmi
 • žít ve společenství ostatních a v sounáležitosti s přírodou

Základní východiska koncepce:

 • komunikace s rodinou
 • zdravý životní styl a sportovní zaměření
 • sepětí s přírodou
 • spolupráce se ZŠ
 • kvalifikace a odbornost personálu

 

Personální obsazení, rozvrh pracovní doby

Pro dobrý chod mateřské školy je důležité ovzduší vzájemné důvěry a tolerance. Podporujeme spoluúčast celého personálu na rozhodování v základních otázkách provozu a programu školy. Výsledky kontrolní činnosti jsou využívány k vyvození závěrů pro další práci.
Svým jednáním a chováním mateřskou školu prezentují na veřejnosti, podporují zdraví své a pomáhají vytvářet zdravý životní styl ve svém okolí.

Pedagogičtí zaměstnanci

ŠULCOVÁ Ivana

vedoucí učitelka, učitelka ve 3. třídě

FIALKOVÁ Kateřina

učitelka v 1. třídě

POŠÍKOVÁ Marcela

učitelka v 1. třídě

PULTAROVÁ Jana

učitelka ve 2. třídě

Mgr. VLČKOVÁ Barbora

učitelka ve 2. třídě

LEHKÁ Bohuslava

učitelka ve 3. třídě

 

Asistenti pedagoga

JAREŠOVÁ Helena  
POLÁKOVÁ Michaela  


Provozní zaměstnanci

POCHOPOVÁ Martina

školnice

SCHOVÁNKOVÁ Hana

uklízečka, kuchařka

KRÁTKÁ Petra  

 

Organizace dne

Je zajištěn pravidelný flexibilní denní rytmus a řád, který umožňuje přizpůsobit se aktuální situaci: příchod dítěte podle možností rodičů (po předběžné dohodě s učitelkou), akce MŠ atd. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivce. Učitelky respektují potřeby dítěte a napomáhají jejich uspokojování.
V průběhu dne se opakují některé rituály, které přispívají k pocitu bezpečí a klidu našich dětí. (Např. pozdrav, komunitní kruh, stolování, pravidelný odpočinek po obědě, aj.). Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený a vede k podněcování vlastní aktivity.

 

6,15 - 8,45

spontánní a cílené činnosti a hry, pohybové aktivity

8,45 - 9,15

dopolední přesnídávka

9,15 - 9,45

řízené didaktické činnosti

9,45 - 11,30

pobyt venku

11,30 - 12,15

oběd

12,15 - 14,15

hygiena (čištění zubů), odpočinek, aktivity-nespavci

14,15 - 14,30

odpolední svačina

14,30 - 16,45

odpolední zájmové činnosti

 

 

Archiv fotografií: