Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Organizační pokyny k otevření 1. st. ZŠ


Vážení rodiče,

od 25. 5. 2020 mají žáci prvního stupně možnost nepovinně docházet do školy a účastnit se vzdělávacích aktivit přímo ve třídě. MŠMT vydalo k otevření škol metodický materiál, s řadou doporučení a postupů. Materiál naleznete v příloze.


Žádost o zařazení do vzdělávacích aktivit:

 • Přihlášení je dobrovolné.
 • Nejpozdější termín, kdy bylo možné požádat o zařazení žáka do skupiny byl 18. 5. 2020.  Na žádosti podané po tomto datu nebude brán zřetel.

 

Organizace vzdělávacích aktivit:

 • Vzdělávací a zájmové aktivity budou probíhat pravidelně každý pracovní den (plánovány jsou 4 vyučovací hodiny, oběd, odpolední program bude zajištěn do 15:00 hod.)
 • V každém z těchto dnů budou mít žáci dopolední a odpolední program. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v hlavním vzdělávacím obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.
 • Ranní družina nebude poskytována.
 • Vzdělávací aktivity budou zajišťovat pedagogičtí pracovníci školy (nelze zaručit, že Vaše dítě bude vzdělávat jeho třídní učitelka, vše je určeno podle počtu dětí a provozních možností školy).
 • Ve skupině bude maximální počet 15 žáků, vždy musí být splněny podmínky jeden žák v lavici s předepsanými rozestupy mezi lavicemi.
 • Složení skupin bude neměnné po celou dobu – od 25. 5. do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.
 • Škola povede evidenci žáků. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny si škola vyžádá informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

 

Cesta do školy a ze školy:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.


Příchod ke škole a pohyb před školou:

 • Žáci v 7:25 před budovu 1. stupně vyčkají na příchod pověřeného pedagogického pracovníka.
 • Před školou dodržují žáci odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Odchod žáků ze školy bude probíhat tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení:

 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv případným doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky tak, aby zakrývaly ústa a nos.
 • Každý žák má povinnost mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žáci se budou pohybovat pouze v určených prostorech.
 • Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

 

V budově školy:

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby se minimalizovaly kontakty jak mezi skupinami, tak mezi jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech se dodržují odstupy 2 metry vždy, když je to možné.
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Žáci budou vybaveni rolí kuchyňských utěrek a jednorázovými kapesníky.
 • Škola zajistila dostatečné množství dezinfekce.
 • Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány i do tříd.
 • Bude zajištěno pravidelné větrání.

 

 Ve třídě:

 • Po příchodu do třídy si žáci důkladně umyjí ruce vodou a mýdlem a pak si ruce dezinfikují.
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je dodržena zásada jeden žák v lavici.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí roušky si ji každý žák ukládá do vlastního mikrotenového sáčku.
 • Ve třídě bude zajištěno rozmístění lavic, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky, který je 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují ruce ve své třídě.
 • Škola bude vést evidenci o docházce žáků do školy.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19:

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci žáka s požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka. Ostatní žáci budou následně přemístěni do jiné místnosti.

 

 Stravování žáků:

 • Bude se vařit jen jedno jídlo (bez možnosti výběru druhé volby).
 • Pokrmy vydá personál, včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • Při stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě a dále i rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního mikrotenového sáčku.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.
 • Dodržují se zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce anebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.  při imunosupresivní léčbě,  při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita.
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin.
 8. Onemocnění jater.


Kdy žák patří do rizikové skupiny:

 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce nebo žák zákonným zástupcem podepsaná tato prohlášení:

 1. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 2. Seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.
   

Čestné prohlášení k vytištění naleznete jako přílohu tohoto dokumentu. V případě, že nemáte možnost si čestné prohlášení vytisknout, můžete si ho vyzvednout v kanceláři budovy 2. stupně (Pražská 2) v pátek 22. 5. 2020 mezi 8:00 – 11:00  hod.

Bez vyplněného a zákonnými zástupci podepsaného Čestného prohlášení nebude dítě do školy vpuštěno.

 

Děkuji za spolupráci a pochopení v této mimořádné době.
 

 

Mgr. Hana Špatenková v.r.
ředitelka školy

 

 

 

 

 


22. 5. 2020 Zobrazit méně

Stránka